Geschiedenis

door Nico van Nuland

In de tachtiger jaren kocht de toenmalige gemeente Nuland het grootste deel van de gronden van deze woonwijk van de gemeente Rosmalen om daar later Heiduinen II te gaan ontwikkelen. Niemand had toen kunnen verwachten dat de realisering van deze woonwijk zoveel voeten in de aarde zou gaan krijgen.

In de jaren negentig kwam de toenmalige minister Pronk opeens met een waterparagraaf op de proppen en werden rond alle bestaande waterwinplaatsen de z.g. 25 jaar en 100 jaarzones vastgesteld. Het hele gebied Heijcamp viel in de 100 jaar zone, maar ook een gedeelte in de 25 jaar zone, wat tot gevolg had dat de geplande woningbouw, de enige uitbereiding locatie in Nuland werd afgeblazen ondanks dat aankoop en bouwrijp maken van de wijk reeds waren gestart.

Heel veel overleg met provincie en rijk heeft er enkele jaren later toe geleid dat bouwen in de 100 jaar zone onder strenge maatregelen voor het milieu wel zou mogen, als tevens de cirkel van 25 jaar zodanig kon worden aangepast en ingepast in de ecologische structuur dat het achterliggende natuurgebied niet werd aangetast. Er kwam weer hoop voor de vele Nulanders die hun zinnen op deze wijk voor de toekomst hadden gezet en de gemeentelijke procedures werden weer opgestart.

Maar ook nu kwam er een ernstige kink in de kabel omdat een drietal buurtbewoners tot bij de hoogste instanties bezwaar maakte tegen deze nieuwbouwplannen. Rechtszaken en overleg bracht niet het gewenste resultaat en alles leek opnieuw niet door te kunnen gaan. Het is dan inmiddels al 2004 als een aantal toekomstige bewoners in aktie komt om de zaak toch vlot te trekken en een opening ziet in de problemen met de bezwaarmaker(s).

Op 29 oktober 2004 belt Patrick van Nuland enkele vrienden en kennissen op en start de  werkgroep HEIDUINEN NU. De jongeren kiezen de aanval en komen met een groot artikel en posteractie in de Streekwijzer, gaan gesprekken aan met de gemeente en zijn te horen op Radio Vladeracken. Ze halen de krant met hun protest. Want als men er in Nuland echt voor gaat dan komt het er ook was het uitgangspunt van Heiduinen Nu. En zowaar: het is gelukt.

Hun aktie heeft wel tot gevolg dat de gemeente na overleg met de provincie op aanraden van de protestgroep weer in overleg gaat met de laatste bezwaarmaker en na enige tijd tot een oplossing komt. Onder heel strenge voorwaarden kan de wijk HEIJCAMP worden gerealiseerd. De plannen worden enigszins verdicht en het geplande seniorencomplex, beter bekend als de taartpunt wordt afgeblazen. Alle bouwvoorschriften worden vastgelegd in een speciaal voor de Heijcamp omschreven boekwerk: het BEELD EN KWALITEITSPLAN HEIDUINEN, waarin alle milieuregels en voorwaarden t.a.v. het grondwater enz.  zijn vastgelegd. Hierin is ook vastgelegd dat elke bewoner zijn eigen regenwater moet opvangen op zijn perceel, het overschot wordt opgeslagen in de grote wadi welke in de wijk is gerealiseerd en zijn nut bij de wateroverlast van 2009 heel goed heeft bewezen. Het overtollige water wordt via een speciaal gootsysteem naar de wadi gevoerd, waar het langzaam in de bodem kan trekken.

Wachtlijsten worden opgeschoond en procedures voor toewijzing worden opgestart, de verdeling van de diverse doelgroepen wordt ingevuld en e.e.a. kan starten. Er worden afspraken gemaakt met bouwbedrijf Visschers over een zestal starterwoningen en met Mooiland/Maasland over 6 starters huurwoningen en 12 grondgebonden senioren-nultreden woningen en 12 senioren appartementen.

De rest van de kavels worden als vrije kavels en half-vrijstaande kavels aangeboden aan de langst wachtende in de diverse lijsten. Dan komt er aan de westzijde weer een probleem, door de verdichting heeft de gemeente een fout gemaakt met de dakrichting en moet een 19.3 procedure worden opgestart voor bestemmingsplanwijziging om de dakrichting te mogen draaien, na 8 weken vertraging is ook dat weer geregeld. Ook wordt een bijwoonregeling mogelijk gemaakt waarvan diverse toekomstige bewoners gebruik maken.

De kavels worden toegewezen in een lange en moeilijke procedure en de projecten kunnen ook van start zo lijkt het. Echter vooral van de zijde van Mooiland/Maasland komen er nog bezwaren, men is het niet eens met de watermaatregelen die genomen moeten worden en men gaat over op een nieuwe manier van woningtoewijzing. De waterparagraaf geeft een grote vertraging bij de start van de woningen en er is bovendien veel protest tegen de toewijzing van de huurwoningen via loting. Na veel praten en overleggen wordt de loting terug gedraaid en worden de woningen volgens het vroegere inschrijfsysteem toegewezen.

Toen alles een beetje geregeld was heeft de werkgroep HEIDUINEN NU zich opgeheven en is de BV HEIJCAMP opgericht die de belangen van de bewoners van de Heijcamp ging behartigen. De eerste voorzitter was Willem Trienekens. De bewonersvereniging heeft veel overleg gevoerd met gemeente en andere belanghebbende partijen om van Heijcamp te maken wat het anno 2010 is geworden, een moderne prachtige woonwijk aangepast aan de eisen van het milieu-waterwingebied waar het prettig wonen en werken is. Er werd een werkgroep Inrichting wijk-en-binnenterrein in het leven geroepen welke veelvuldig heeft overlegd met gemeente en bewoners om tot de inrichting te komen zoals deze nu is, waarbij we veel hebben te danken aan de vele sponsoren die ons hebben geholpen. Vooral de inrichting van de wijk en de breedte van de wegen heeft nog heel wat stof doen opwaaien, evenals de smalle bouwweg, waarvan kranen en vrachtwagens en ook de eerste bewoners en bouwers veel last hebben ondervonden.

Wel blijft het jammer dat onze wijk maar een in-en uitgangsweg heeft waardoor weleens enige overlast ontstaat. In 2010 is de belangen vereniging omgezet in BUURT VERENIGING HEIJCAMP TE NULAND die nu de belangen van de ca 75 bewoners van de wijk behartigt.